Завдання енергоаудиту

Серед головних завдань, які ставляться перед енергоаудиторами, слід в першу чергу назвати прагнення виявити шляхи економії коштів підприємства або компанії за рахунок оптимізації енергозбереження.

Іншою важливою задачею енергоаудиту, яка вимагають послідовного вирішення і ряду кроків, можна вважати розробку ефективних заходів енергозбереження.

Енергоаудит враховує ряд ключових моментів, в тому числі:

— Оцінюються частки витрат і вишукуються можливості зниження витрат по кожному з обстежуваних напрямів енергоспоживання;
— Визначаються пріоритети енергозбереження на конкретному підприємстві;
— Оцінюється потенційні можливості енергозбереження по тих чи інших напрямках;
— Виносяться експертні оцінки енергетичної ефективності запланованих або вже проведених на підприємстві інноваційних заходів;
— Розробляються ефективні заходи, в ході яких забезпечується реалізація потенційних можливостей енергозбереження;
— Виносяться пропозиції, спрямовані на організацію системи енергоменеджменту на конкретному підприємстві;
— Складається програма енергозбереження;
— Видається енергетичний паспорт і виносяться рекомендації щодо скорочення енергоспоживання.

Серед інших галузей аудиту енергоефективності енергетичне обстеження сьогодні займає одне з провідних місць, адже саме в ході нього виявляються причини, що призводять до нераціонального витрачання паливно-енергетичних ресурсів, що в свою чергу тягне невиправдані фінансові втрати на підприємстві.

Енергоаудит може бути реалізований як у відношенні технологічного процесу, так і по відношенню до промислового об’єкта, споруди. При необхідності енергетичне обстеження може бути проведене і на окремому обладнанні.

Енергоаудит передбачає ряд кроків. Спочатку відбувається збір даних щодо застосування енергоресурсів на досліджуваному об’єкті.

В ході аналітичної роботи з отриманими даними виявляється об’єктивна інформація в першу чергу про обсяги споживання на досліджуваному об’єкті, після чого визначається ступінь його енергоефективності.

Потім відбувається визначення можливостей економії споживаних енергоресурсів та складання плану заходів щодо оптимізації об’єкта. Заключним кроком стає видача енергетичного паспорта об’єкта.